Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

De begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Organisator: Famous Flavours B.V., gevestigd te Nieuw Vennep onder KvKnr. 34215882 en Het Sieraad B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvKnr. 73927414

Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Organisator sluit ter zake van het bijwonen van een door Organisator te organiseren Evenement.

Evenement: het Roaring Dinners evenement, welke plaatsvindt op de Locatie.

Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde Het Sieraad aan de Postjesweg 1 (1057 DT) in Amsterdam.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door middel via hetzij Organisator, hetzij via een door Organisator in te schakelen derde tot stand komt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker alsmede voor eenieder die enig Evenement op de Locatie bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Organisator heeft gesloten.

Artikel 3 Tickets en Betaling

De Overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via https://www.roaringdinners.nl/: betaling via creditcard en Ideal, en de Overeenkomst via e-mail aan de Bezoeker wordt bevestigd.

Met de aanschaf van een ticket heeft de Bezoeker op de in het ticket genoemde dag en tijdstip recht op toegang tot het Evenement. De prijs van de ticket is een gedeeltelijke aanbetaling voor de volledige kosten van het Evenement. Het restant van de kosten wordt op de dag zelf in rekening gebracht bij de Bezoeker. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de volledige rekening. De Bezoeker betaalt op Locatie met PIN of creditcard.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Organisator is slechts aansprakelijk voor de door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Organisatie verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

Organisatie is nimmer aansprakelijk voor de door Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Organisator. Onder overmacht wordt mede verstaan elke

van de wil van Organisatie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, (beperkende lokale en/of overheids-) maatregelen vanwege pandemieën en/of epidemieën, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van Organisatie c.q. op de Locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 5 Annulering en Wijziging

Indien en voor zover Organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is een Evenement te annuleren dan heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde gelden. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – servicekosten of kosten in verband met reeds geboekt vervoer/overnachting komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door Organisatie in aanmerking.

Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook genoodzaakt is de datum van het Evenement te wijzigen, dan zal de Bezoeker de gelegenheid geboden worden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde datum.

Indien de Bezoeker aangeeft hier geen gebruik van te willen maken dan heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde gelden. Het bepaalde in de eerste alinea van artikel 5 is dan onverkort van toepassing.

Artikel 6 Privacy

Organisator verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het Evenement en de Bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de Organisatie of derden een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de Bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de Organisatie. Voorts doet de Bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Artikel 7 Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen de Bezoeker en de Organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze Algemene Voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.